JAVNI POZIVI

18Apr

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javnog nadmetanja br. 07-PL/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 22.04.2019.

Na osnovu Pravilnika o postupku prodaje drvnih sortimenata putem javnog nadmetanja – licitacije, br. NO-02-VI-107/16, od 13.12.2016.godine, i Odluke direktora o raspisivanju javnog nadmetanja o prikupljanju pismenih ponuda, br. 03-1414/19, a shodno izvještaju komisije za otvaranje ponuda br. 03-1414-1-3/19, od 16.04.2019.god., te na osnovu javnog nadmetanja br. 07-PL/19, od 05.04.2019.god., donose se slijedeće

O  D  L  U  K  E

O izboru najpovoljnijeg ponuđača

(Prodaja drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“, br. 07-PL/19)

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“ Lot – 1 , na području PJ“Šumarije Olovo“, ukupne drvne mase 300 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT“ d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak pristigle su tri blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 47.200,00 KM, bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“ Lot – 2 , na području PJ“Šumarije Visoko“, ukupne drvne mase 300 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT“ d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak pristigle su tri blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 47.200,00 KM, bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“ Lot – 3 , na području PJ“Šumarije Kakanj“, ukupne drvne mase 300 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT“ d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak pristigle su tri blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 47.200,00 KM, bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“ Lot – 4 , na području PJ“Šumarije Zenica“, ukupne drvne mase 200 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT“ d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak pristigle su tri blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 31.330,00 KM, bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Kao najpovoljnija ponuda za prodaju drvnih sortimenata bukve na „paritetu tvrdi put“ Lot – 5 , na području PJ“Šumarije Zavidovići“, ukupne drvne mase 300 m, izabrana je ponuda ponuđača „BUDO – EXPORT“ d.o.o. Žepče.

Na pomenuti postupak pristigle su tri blagovremeno pristigle ponude, koje su  formalno – pravno ispravne, a cijena najpovoljnije ponude iznosi 47.200,00 KM, bez PDV-a.

Odluku možete preuzeti ovdje.

U skladu sa procedurama propisanim zakonom i pravilnikom, navedenom ponuđaču će biti ponuđeno sklapanje ugovora o ispruci drvnih sortimenata.

Nezadovoljni ponuđači, mogu podnijeti pismeni prigovor na odluku u roku od 2(dva) dana od dana prijema odluke. Prigovor odlaže zaključivanje ugovora.