JAVNI POZIVI

22Apr

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača i poništenju postupka javne nabavke, usluge sječe i izvoza drvnih sortimenata br. 28/19

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 26.04.2019.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, pokrenut je postupak javne nabavke putem otvorenog postupka br.  28/19   -  Usluge u šumarstvu, sječa i izvoz drvnih sortimenata za potrebe JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Komisija imenovana Odlukom direktora društva 10.04.2019. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b., člana 70. stav 1. i 3. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku  o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 28/19 od 10.04.2019. godine,  Direktor društva donio je Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača koje možete preuzeti u nastavku teksta.

01. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lotove na koje nije bilo prijavljenih ponuđača, lot - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 40 –  (Odluku možete pruzeti ovdje) 

02. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 01 – "MR Wood d.o.o." Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

03. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 12 – "Inopluss" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje) 

04. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 13 – "Milovići" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje) 

05.  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 23 – SP "Studenac" Kladanj  (Odluku preuzmite ovdje)

06. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 25 – "Alajmović" d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

07. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 27 – SP "Studenac" Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

08. Odluka o poništenju postupka javne nabavke za lot 28 – SP "Studenac" Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

09. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 30 – "Inopluss" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

10. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 32 – "Palež" d.o.o. Olovo(Odluku preuzmite ovdje)

11. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 33 – SP "Studenac" Kladanj (Odluku preuzmite ovdje)

12. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 34 – "Sefir MS" d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

13. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 35 – "Sefir MS" d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

14. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 36 – "Inopluss" d.o.o. Kakanj (Odluku preuzmite ovdje)

15. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 37 – Srodna djelatnost "Asko" Vogošća, (Odluku preuzmite ovdje)

16. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 38 – "Drvostil komerc" d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

17. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 39 – "Badže" d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

18. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 41 – "MR Wood" d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

19. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 42 – "Drvostil komerc" d.o.o. Zavidovići (Odluku preuzmite ovdje)

20. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 43 – "Badže" d.o.o. Olovo (Odluku preuzmite ovdje)

Protiv ovih odluka može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.