Novosti

17May

Sanacija šteta uzrokovanih obilnim padavinama

Kiša koja je padala tokom maja i svoj vrhunac dostigla početkom sedmice, uzrokovala je velike probleme ne samo za stanovništvo, nego i za privredne subjekte na području Zeničko – dobojskog kantona. Osim izlijevanja rijeka i potoka koji su poplavili naselja, veliki problem predstavljaju i klizišta koja su nanijela štete na šumskim putevima koje uposlenici poslovnih jedinica prethodnih dana pokušavaju sanirati.

Na području gospodarenja javnog preduzeća „Šumsko privrednog društva Zeničko – dobojskog kantona“, najveće štete prouzrokovane velikom količinom padavina, nastale su u poslovnim jedinicama Zavidovići i Tešanj.                                                                                                               

    (Sliv Buretine - Poslovna jedinica "Šumarija Zavidovići)

Štete su nastale na cijelom području poslovne jedinice „Šumarije Zavidovići“, odneseni su mostovi, oštećeni putevi, začepljeni propusti ili u potpunosti pomjereni sa mjesta gdje su prvobitno postavljeni. Bujice su na putevima napravile vododerine i preduzeću predstoji dugotrajan period saniranja posljedica.

Angažovana je sva mehanizacija radne jedinice „Građenje i održavanje“Zavidovići, koja je cjelodnevno aktivna i koja radi na osposobljavanju svih ulaza na radilišta. Prvo se saniraju najkritičnije lokacije, kako bi kooperanti nesmetano mogli obavljati poslove na sječi i izvozu, a manje oštećeni lokaliteti će se sanirati po kriteriju prioritetnosti.

( Stošnica - Poslovna jedinica "Šumarija Zavidovići)

Nanosi koji su ostali poslije padavina se čiste, te se prave alternativni putevi do potpune sanacije osnovnih puteva, koji su oštećeni a u nekim slučajevima i potpuno odneseni.

Slična situacija je i sa putevima u poslovnoj jedinici „Šumariji Tešanj“, a najveće štete je pretrpio Rasadnik Tešanj, koji je poplavljen izlijevanjem rijeke Usore iz svog korita. Prilikom povlačenja vode stvoren je krater od nanosa, a vodena bujica je u potpunosti uništila sjemenište hortikulturnih sadnica (8 gredica x 10,00m2), pomoćni objekat, kao i ogradu i nasip u Rasadniku. Takođe, voda je odnijela i alat i meterijalna sredstva iz pomoćne zgrade.

( Rasadnik Tešanj)

Uposlenici poslovne jedinice „Šumarije Tešanj“, čim su prilike dozvolile, pristupili su čišćenju nanosa i osposobljavanju rasadnika, kako bi se što prije sanirale posljedice i počelo sa obnovom svega što je stradalo u rasadniku.

Ukupne štete nastale na sadnom materijalu se procjenjuju.  

U koordinaciji sa Upravom preduzeća, ulažu se napori kako bi se u područjima u kojima su nanesene štete omogućio pristup radilištima, te stvorili uslovi za siguran prevoz uposlenika do istih, te normalizovao proces proizvodnje.

U ostalim poslovnim jedinicama ŠPD-a, naensena je manja šteta na šumskim putevima i šumskom fondu, te se radi na obnovi istih.