Novosti

01Apr

Stručni seminar - „Sjemensko-rasadnička proizvodnja u Federaciji BiH – stanje i perspektiva“

Dana 28.03.2019. u nastavnom objektu „Čavle“ na Igmanu održan je drugi po redu stručni seminar na temu „Sjemensko-rasadnička proizvodnja u Federaciji BiH – stanje i perspektiva“ u organizaciji Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Učešće su uzeli uposlenici kantonalnih šumsko-privrednih preduzeća, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kantonalnih ministarstava, te kantonalnih uprava. Specijalni gosti seminara su bili profesori sa Šumarskog fakulteta iz Poznanja u Poljskoj.

Učesnici su imali priliku da čuju aktuelne probleme sa kojima se susreće sjemensko-rasadnička proizvodnja, kao i upute i smjernice za rješavanje istih. Seminar je trajao u periodu od 09:30 do 15:00 časova. Na početku seminara uvodnu riječ je održao dekan Šumarskog fakulteta, prof. dr. Mirza Dautbašić koji je pozdravio sve prisutne i podsjetio na ispunjeno obećanje od prošlog seminara, da će se u narednim godinama nastaviti sa održavanjem ovakvih stručnih skupova i pozvao učesnike da se pridruže i budućim stručnim skupovima koje će organizovati Šumarski fakultet u Sarajevu.

Prvo predavanje koje su učesnici imali priliku da poslušaju održao je prof. dr. Faruk Mekić pod nazivom „Održivo uzgajanje šuma“ gdje je istakao aktuelne probleme sa kojim se susreće ovaj sektor šumarstva uz poseban osvrt na izvještaje o šumskim površinama u Bosni i Hercegovini i provedenim uzgojnim radovima u proteklih deset godina. Na kraju izlaganja prof. Mekić je ponudio konkretna rješenja koja će pomoći šumarstvu u Federaciji BiH da unaprijedi svoje stanje.

Nakon prof. dr. Faruka Mekića predavanje pod nazivom „Kako proizvesti kvalitetan sadni materijal za potrebe šumarstva“ održao je prof. dr. Ćemal Višnjić koji se dotakao aktuelnih problema u svim fazama proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala i uputio konkretne savjete kako unaprijediti rasadničku proizvodnju u Federaciji BiH.

O mogućnostima prilagođavanja rasadničke proizvodnje klimatskim promjenama govorio je prof. dr. Dalibor Ballian koji je prezentovao rad koji je radio zajedno sa dr. sci. Mirzetom Memišević Hodžić. Rad je obilovao informacijama o uticaju klimatskih promjena na smrču, te njenom postepenom nestanku sa ovih područja uslijed smanjivanja areala, te ponudio alternativu u povećanju proizvodnje jele u rasadničkoj proizvodnji umjesto do sada dominantne smrče.

Prije nego što su učesnici seminara otišli na pauzu imali su priliku poslušati predavanje doc. dr. Seada Ivojevića i mr. Subhije Hadžić o novim tehnologijama u rasadničkoj proizvodnji, u kojem su autori prikazali tehnologiju, načine i metode koje koriste razvijene zemlje svijeta u procesu proizvodnje kvalitetnog sadnog materijala.

Pošto je blok predavanja iz oblasti uzgajanja šuma završen, gosti su imali priliku za kratak predah uz osvježenje, nakon čega je nastavljen blok predavanja iz oblati zaštite šuma.

Prisutnima se prvi obratio prof. dr. Tarik Treštić koji je u saradnji sa dr. Vericom Vasić i mr. Damirom Prljačom izložio predavanje na temu „Kontrola i suzbijanje uzročnika polijeganja ponika“ pri čemu je istakao koji fungicidi su aktuelni, efikasni i ekološki prihvatljivi, kao i bitnost pravovremenog tretiranja ponika odgovarajućim fungicidima u cilju prevencije nastanka bolesti koje nanose velike štete rasadničkoj proizvodnji.

O opasnosti invazivne vrste Cydalima perspectalis – moljac šimšira (Buxus sempervirens L.) govorio je prof. dr. Osman Mujezinović koji je u saradnji sa prof. dr. Mirzom Dautbašićem prezentovao štetnost ove invazivne vrste po šimšir u našoj zemlji, pri čemu je naveo uspješne mjere borbe protiv navedenog štetnika gdje je naročito istakao mehaničke i biološke mjere borbe kao uspješan način suzbijanja šimširovog moljca.

Na kraju seminara učesnici su imali priliku da čuju predavanje mr. Damira Prljače na temu „Uticaj suše na zdravstveno stanje biljaka u rasadnicima“ gdje je bilo govora o fiziološkom uticaju suše na zdravstveno stanje biljaka, a također su prezentovani i hidrometeorološki podaci o sušama u poslednjih 50 godina, kao i pretpostavke i predviđanja o stanju u BiH u narednim godinama ukoliko se ovakav trend globalnog zatopljavanja i klimatskih promjena nastavi. Uz navede podatke, prisutni su mogli čuti i upute i smjernice za pravovremeno i uspješno susretanje sa ovim globalnim problemom.

Nakon što je završena sesija predavanja prisutni iskoristili vrijeme da prodiskutuju o iznesenim informacijama, smjernicama i uputama, te da donesu zaključke o budućim aktivnostima u ovim naučnim oblastima.

Seminaru su ispred JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići prisustvovale Nerma Šehić, M.sci.šum. i Tatjana Mulić M.sci.šum. –  Inženjeri za sjemenarsko –  rasadničku proizvodnju.