Uzgoj i zastita

Uzgoj i zaštita šuma, u oblasti Tehničkih poslova JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, odvija se kroz dvije službe : Služba za zaštitu šuma i Služba za uzgoj šuma i sjemenarsko-rasadničku proizvodnju.  

 

ZAŠTITA ŠUMA

 

Djelatnost zaštite šuma obuhvata iniciranje, predlaganje, praćenje i analiziranje provođenja svih aktivnosti i mjera zaštite šuma u poslovnim jedinicama – šumarijama, što podrazumijeva:

1. Praćenje provođenja važećih zakonskih propisa iz oblasti zaštite šuma

2. Ustrojavanje evidencija iz oblasti zaštite šuma, praćenje i analizu periodičnih i godišnjih izvještaja,

3. Praćenje provođenja mjera zaštite šuma i šumskog zemljišta (od šumskih požara, biljnih bolesti, štetnih insekata i drugih štetnih biotskih i abiotskih faktora),

4. Izrada integralnog Plana zaštite od požara i izrada Programa mjera zaštite od požara za svaku godinu. Integralni Plan zaštite od požara se radi za period važenja šumskogospodarskih osnova, dok se Program mjera zaštite od požara  radi svake godine i predstavlja sastavni i promjenjivi dio važećeg Plana zaštite od požara.

5. Provođenje preventivnih mjera zaštite šuma, praćenje zdravstvenog stanja, nabavka zaštitnih sredstava za suzbijanje štetnih insekata,

6. Učešće u izradi godišnjih planova iz oblasti zaštite šuma,

7. Sve druge aktivnosti vezane za oblast zaštite šuma.

 

UZGOJ ŠUMA

 

Djelatnost uzgoja šuma obuhvata iniciranje, predlaganje, praćenje i analiziranje provođenja svih aktivnosti i mjera uzgoja šuma u poslovnim jedinicama – šumarijama, što podrazumijeva:

1. Praćenje provođenja važećih zakonskih propisa iz oblasti uzgoja šuma,

2. Ustrojavanje evidencija iz oblasti uzgoja šuma, praćenje i analiza periodičnih i godišnjih izvještaja

3. Izrada cjenovnika i normativa

4. Učešće u izradi godišnjih planova iz oblasti uzgoja šuma

5. Sve druge aktivnosti vezane za oblast uzgoja šuma

  

SJEMENSKO - RASADNIČKA PROIZVODNJA

 

Osnovna djelatnost sjemensko - rasadničke proizvodnje je proizvodnja šumskog i hortikulturnog sjemena i proizvodnja šumskog i hortikulturnog sadnog materijala.  Proizvodnjom sjemena, odnosno sakupljanjem sjemena može se baviti pravno lice koje je u skladu sa Zakonom upisano u Registar proizvođača sjemena, koji se vodi kod Federalne uprave za šumarstvo. JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići je jedno od tri registrovana proizvođača, odnosno sakupljača šumskog i hortikulturnog sjemena na području Federacije BiH.

Preduzeće ima registrovanu djelatnost proizvodnje sjemena i  upisano je u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sjemena Rješenjem  Federalnog ministarstva broj UP-I-07-1-26-16/10 od 24.09.2010. godine, kojim stiče pravo da se bavi proizvodnjom normalnog šumskog sjemena:  obične jele, smrče, pančićeve omorike, zelene duglazije, bijelog bora, crnog bora, ariša, bukve, bijelog jasena, gorskog javora, javora mliječa, gorskog brijesta, malolisne lipe, hrasta kitnjaka, brekinje.

Sjeme se sakuplja u priznatim sjemenskim objektima. Do kraja 2017. godine, na području kojim gospodari JP. „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, bio je registrovan ukupno 51 sjemenski objekat. Nakon izvršene kontrole, a na osnovu pravilnika o načinu i metodologiji po kojoj se provodi stručni pregled nad proizvodnjom sjemena, izvršena je revizija sjemenskih objekata, pri čemu je izbrisano jedanaest sjemenskih objekta iz Registra objekata za proizvodnju sjemena i to: na  ŠGP „Olovsko“ sjemenska sastojina hrasta kitnjaka i grupa stabala divlje trešnje, na ŠGP„Kakanjsko“ sjemenska sastojina bukve, grupa stabala bagrema i grupa stabala divlje trešnje, na ŠGP „Krivajsko“ sjemenska sastojina hrasta, grupa stabala javora, grupa stabala bagrema i grupa stabala divlje trešnje i na ŠGP „ Natron – Usorsko – Ukrinsko“ sjemenska satojina hrasta, grupa stabala divlje trešnje i grupa stabala bagrema. Trenutno, na području kojim gospodari JP.„ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići, ukupno je priznato 40 sjemenskih objekata i to na području poslovnih jedinica:

P.J. Šumarija

ŠGP

Ukupan broj sjem.objekata

Ukupna površina (ha)

Reducirana površina (ha)

Broj sjem.objekata bez površine

Olovo

"Olovsko"

16

232,70

172,20

6

Kakanj

"Kakanjsko"

4

11,30

8,54

2

Vareš

"Gornjebosansko"

1

15,70

15,70

0

Žepče

"Krivajsko"

4

5,4

5,4

3

Zavidovići

8

48,11

28,66

0

Tešanj

"Natron-Usorsko-Ukrinsko"

7

11,00

9,40

2

UKUPNO

40

324,18

239,90

13

Spisak registrovanih sjemenskih objekata:

1. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 182 G.J. „Tribija – Duboštica“ ŠGP „Olovsko“

2. Sjemenska sastojina obične jele (Abies alba), odjel 135 G.J. „Gornja Stupčanica“ ŠGP „Olovsko“

3. Sjemenska sastojina obične jele (Abies alba), odjel 141/0 G.J. „Donja Stupčanica“ ŠGP „Olovsko“

4. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 115 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

5. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 6 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

6. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 4 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

7. Sjemenska sastojina hrasta kitnjaka (Quercus petraea), odjel 28/b G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

8. Sjemenska sastojina smrče (Picea abies), odjel 128 G.J. „Donja Stupčanica“ ŠGP „Olovsko“

9. Sjemenska sastojina bukve (Fagus sylvatica), odjel 161/162 J. „Tribija - Duboštica“ ŠGP „Olovsko“

10. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 103/104 G.J. „Tribija - Duboštica“ ŠGP „Olovsko“

11. Grupa stabala bijelog jasena (Fraxinus excelsior), odjel90 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

12. Grupa stabala malolisne lipe (Tilia cordata), odjel90 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“Grupa stabalajavora mliječa (Acer platanoides), odjel90 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

13. Grupa stabala gorskog javora (Acer pseudoplatanus L), odjel90 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

14. Grupa stabala bijelog jasena (Fraxinus excelsior), odjel 77 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

15. Grupa stabala gorskog javora(Acer pseudoplatanus), odjel 77 G.J. „Krivaja“ ŠGP „Olovsko“

16. Sjemenska sastojina smrče (Picea abies), odjel 42 a i b G.J. „Gornja Stavnja“ ŠGP „Gornjebosansko“

17. Sjemenska sastojina pančičeve omorike (Picea omorika), odjel 29 G.J. „Donja Ribnica - Zgošća“ ŠGP „Kakanjsko“

18. Sjemenska sastojina ariša (Larix decidua), odjel 26 G.J. „Donja Ribnica - Zgošća“ ŠGP „Kakanjsko“

19. Grupa stabala brekinje (Sorbus torminalis), odjel 42 G.J. „Donja Ribnica - Zgošća“ ŠGP „Kakanjsko“

20.Grupa stabala brekinje (Sorbus torminalis), odjel 32 G.J. „Donja Ribnica - Zgošća“ ŠGP „Kakanjsko“

21. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 42 G.J. „Gostović“ ŠGP „Krivajsko“

22. Sjemenska sastojina duglazije (Pseudotsuga menziesii), odjel 236 G.J. „Gostović“ ŠGP „Krivajsko“

23. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 424 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

24. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 424 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

25. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 439 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

26. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 48 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

27. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 48 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

28. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris), odjel 49 G.J. „Donja Krivaja“ ŠGP „Krivajsko“

29. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra), odjel 133/a G.J. „Nemila - Bistričak“ ŠGP „Krivajsko“

30. Grupa stabala bijelog jasena (Fraxinus excelsior), odjel 171 G.J. „Nemila - Bistričak“ ŠGP „Krivajsko“

31. Grupa stabala gorskog javora (Acer pseudoplatanus), odjel 171 G.J. „Nemila - Bistričak“ ŠGP „Krivajsko“

32. Grupa stabala gorskog brijesta (Ulmus glabra),odjel 189/190 G.J. „Nemila – Bistričak“ ŠGP „Krivajsko“

33. Sjemenska sastojina zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi) u odjelu 30, G.J. „Tešanjka“, ŠGP „NUU“ (ukupna površina - 2,5ha, reducirana površina - 2,2ha),

34. Sjemenska sastojina obične jele (Abies alba) u odjelu 30, G.J. „Tešanjka“, (ukupna površina - 4,0 ha, reducirane 3,6 ha).

35. Sjemenska sastojina crnog bora (Pinus nigra) u odjelu 30 G.J. „Tešanjka“, (površine - 1,5 ha, reducirane 1,2 ha),

36. Sjemenska sastojina ariša (Larix decidua) u odjelu 30, G.J. „Tešanjka“, (ukupna površina - 1,5 ha, reducirana površina - 1,2 ha),

37. Sjemenska sastojina bijelog bora (Pinus sylvestris) u odjelu 24/23, G.J. „Tešanjka“, (ukupna površina - 1,5 ha, reducirana površina 1,2 ha),

38. Grupa stabala gorskog javora (Acer pseudoplatanus) u odjelima 30/23, G.J.„ Tešanjka“,

39. Grupa stabala gorskog brijesta (Ulmus montana) u odjelima 23/24, G.J.„ Tešanjka“.

 

Nosioci aktivnosti proizvodnje sjemena su naši rasadnici. Proizvodnja sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja  u JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići vrši se u četiri registrovana rasadnika i to: Rasadnik Olovo, Rasadnik Žepče, Rasadnik Zavidovići i Rasadnik Tešanj, koji organizaciono pripadaju PJ Šumariji Olovo, PJ Šumariji Žepče, PJ Šumariji Zavidovići i PJ Šumariji Zavidovići.

Svaki rasadnik posjeduje posebno Rješenje o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala, koje je izdato od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i  vodoprivredu Zeničko – dobojskog kantona. Registracija rasadnika je izvršena  2007.godine. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići stiče pravo da se Rasadnici bave proizvodnjom normalnog i selekcionisanog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. Također, 2014. godine JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići, upisuje svoja četiri Rasadnika u Fitoregistar i dodjeljuje mu se  jedinstveni registarski broj vlasnika FITO-broj: 21117700001. Rješenje je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

 

RASADNIK OLOVO

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-862/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići stiče pravo da se Rasadnik Olovo bavi proizvodnjom normalnog i selekcionisanog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Olovo se sastoji od dva objekta ukupne površine od 18,7 ha: Rasadnik „Glog“ i Rasadnik „Ajdinovići“. Rasadnik „Glog“ je osnovan 1959. godine sa površinom od 3,2 ha, od čega je proizvodna površina 2,0 ha.  Nadmorska visina rasadnika je u prosjeku 750 m.

Rasadnik „Ajdinovići“ je osnovan  1975. godine i važi za jedan od najvećih rasadnika u Federaciji BiH sa površinom od 15,5 ha, od čega na proizvodnu površinu otpada 11,5 ha. Nadmorska visina rasadnika je u prosjeku 850 m, teren je blago talasast i najveći dio je sjeverna ekspozicija. Pedološka analiza zemljišta rađena je 2010. godine od strane Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Rasadnik ima stručno osoblje sa višegodišnjim radnim iskustvom na tim poslovima. Inače, na području općine Olova bilo je ukupno sedam tzv. džepnih rasadnika. Osnivanjem velikog centralnog rasadnika „Ajdinovići“, ukinuto je šest manjih rasadnika.

Rasadnička proizvodnja u Rasadniku Olovo je bazirana na proizvodnju četinarskih i lišćarskih vrsta. Kapacitet rasadnika je cca 3.500.000 komada sadnica, starosti 1-4 god. Od četinarskih vrsta proizvodi se jela, smrča, bijeli bor, crni bor, dok od lišćarskih vrsta javor, jasen, hrast kitnjak, brijest. Trenutno, u rasadniku ima nešto oko 2.300.000 komada sadnica. Rasadnik raspolaže sa objektima i potrebnom opremom za proizvodnju i skladištenje šumskog i hortikulturnog  sadnog materijala.

Tokom 2014. godine Rasadnik Olovo se upisuje u Fitoregistar i dodjeljen mu je jedinstveni registarski broj vlasnika FITO-broj: 21117700001-1. Rješenje je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Kontakt osoba: Inžinjer za sjemenarsko - rasadničku proizvodnju Nerma Šehić, MA šum., tel. 061/ 323-490

 

 RASADNIK ŽEPČE

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-873/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala, JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići stiče pravo da se Rasadnik Žepče bavi proizvodnjom normalnog i selekcionisanog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Žepče svojom površinom od 19 ha, te sa mogućim kapacitetom od oko 3.000.000 sadnica, spada među najveće objekte ovog tipa u Bosni i Hercegovini. Trenutno u rasadniku ima nešto oko 1 milion sadnica. Od početka osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je ovaj objekat formiran, do današnjih dana, težnja svih relevantnih subjekata je uspostava moderne rasadničke proizvodnje, tako da se danas može reći da je proizvodnja sadnog materijala dovedena na visok stepen, sa nastojanjem za još većim unaprjeđenjem iste.

Glavni proizvod Rasadnika Žepče su sadnice autohtonih četinara, a prateći nove trendove u šumarstvu, sve veći akcenat se stavlja na proizvodnju sadnica lišćarskih vrsta, dok je u planu proizvodnja sadnica alohtonih četinara. Najvećim dijelom je to sadni materijal sa golim korjenovim sistemom, ali u zadnje vrijeme proizvodnja se okreće i na sadnice sa obloženim korijenom.  

U zadnjih nekoliko godina u Rasadniku Žepče su, kao rješenje problema aktiviranja neproizvodne površine, u saradnji sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu,  podignuta tri objekta iz oblasti genetike i oplemenjivanja šumskog drveća:

1. klonski arhiv crne topole,

2. generativna plantaža hrasta lužnjaka,

3. međunarodni test provenijencija divlje trešnje, i

4. test hibrida euroameričkih topola

Rasadnik raspolaže sa objektima i potrebnom opremom za proizvodnju i skladištenje šumskog i hortikulturnog  sadnog materijala. U rasadniku je uposleno stručno osoblje sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima a tokom sezone se angažuje i povremena radna snaga. Također, u rasadniku je formiran matičnjak  ukupne površine 1.850 m2, pri čemu je  registrovano 36 vrsta:  

1) Abies nordmanniana 10) Fagus sylvatica „Asplenifolia“ 19) Juniperus horizontalis „Andorra“ 28) Taxus baccata „Fastigiata Aurea“
2) Betula pendula 11) Fagus sylvatica „Pendula“ 20) Juniperus horizontalis „Glauca“ 29) Thuja occidentalis
3)Chamaecyparislawsoniana „Columnaris“ 12) Fagus sylvatica „Tricolor“ 21) Juniperus sabina „Tamariscifolia“ 30) Thuja occidentalis „Columna”
4)Chamaecyparislawsoniana „Fletcheri“ 13) Hibiscus syriacus 22) Kerria japonica 31) Thuja occidentalis „Rheingold“
5) Chamaecyparis lawsoniana „Pottenii“ 14) Juniperus squamata „Blue Carpet“ 23) Liquidambar styraciflua 32) Thuja occidentalis „Smaragd“
6) Chamaecyparis lawsoniana „Stardust“ 15) Juniperus squamata „Blue Cloud“ 24) Picea abies „Nidiformis“ 33) Weigela florida
7) Carpinus betulus „Columnaris“ 16) Juniperus squamata „Meyeri“ 25) Picea glauca „Conica“ 34) Ligustrum vulgare
8) Chamaecyparis pisifera „Boulevard“ 17) Juniperus chinensis „Pfitzeriana Aurea“ 26) Quercus robur „Fastigiata“ 35) Spirea douglasi
9) Chamaecyparis pisifera „Snow“ 18) Juniperus chinensis „Stricta“; 27) Taxus baccata „Fastigiata“ 36) Forsythia sp. 


Kontakt osoba: Inžinjer za sjemenarsko - rasadničku proizvodnju Murlin Miroslav, dipl. ing. šum, tel. 063/ 134-597

Tokom 2014. godine Rasadnik Žepče se upisuje u Fitoregistar i dodjeljen mu je jedinstveni registarski broj vlasnika FITO-broj: 21117700001-2. Rješenje je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

 

RASADNIK ZAVIDOVIĆI

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-874/06 od 18.01.2007. godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići,stiče pravo da se Rasadnik Zavidovići bavi proizvodnjom normalnog i selekcionisanog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Zavidovići je osnovan 1971. godine sa ukupnom površinom od 13.49 ha. Nalazi se na ravnom terenu  sa zemljištem  pogodnim za proizvodnju sadnog materijala  (aluvijalno-koluvijalni nanos), na nadmorskoj visini od 210 metara.

Moguća proizvodnja u rasadniku  je  2.500.000 komada sadnica, a trenutno se u rasadniku nalazi oko 900.000 komada sadnica četinarskih i lišćarskih sadnica šumskog drveća, većim dijelom sa golim korijenovim sistemom, a djelimično i sa obloženim korijenom („Nisula“).
Rasadnik ima stručno osoblje sa višegodišnjim radnim iskustvom na  poslovima sjemensko-rasadničke proizvodnje, a u glavnoj sezoni rada se angažuje prema potrebi i povremena radna snaga. Raspolaže sa objektima i potrebnom opremom za proizvodnju i skladištenje šumskog i hortikulturnog  sadnog materijala.

Tokom 2014. godine, Rasadnik Zavidovići se upisuje u Fitoregistar i dodjeljen mu je jedinstveni registarski broj vlasnika FITO-broj: 21117700001-3. Rješenje je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Kontakt osoba: Inžinjer za sjemenarsko - rasadničku proizvodnju Osmić Nermin, dipl. ing. šum, tel.061/402-634

 

RASADNIK TEŠANJ

 

Rješenjem o upisu u Registar proizvođača šumskog i hortikulturnog sadnog materijala broj: UP-I-06-26-875/06 od 18.01.2007.godine, izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Rasadnik Tešanj registrovan je za proizvodnju normalnog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. Danom upisa u Registar proizvođača sadnog materijala JP „ŠPD ZDK“ d.o.o Zavidovići, stiče pravo da se Rasadnik Tešanj  bavi proizvodnjom normalnog i selekcionisanog sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja.

Rasadnik Tešanj  je osnovan još 1993. godine zbog evidentiranog nedostatka sadnog materijala u toku ratnog perioda na području općine Tešanj i susjednih općina. Rasadnik se nalazi u Kaloševiću  na 150 metara nadmorske visine, pored magistralnog puta Doboj –Teslić i vodotoka rijeke Usore, što ovu lokaciju čini pogodnom za proizvodnju sadnog materijala. Ukupna površina rasadnika je 3,3 ha .

Rasadnička proizvodnja u ovom rasadniku bazirana je na proizvodnju lišćarskih i hortikulturnih vrsta. Kapacitet rasadnika je cca 300.000 sadnica lišćarskih vrsta, starosti 1-2 god.
Od lišćarskih vrsta proizvodi se javor, jasen, hrast kitnjak, divlja trešnja, brijest, bagrem i  dr.., a proizvodit će se i ostale lišćarske vrste za koje možemo obezbjediti sjeme poznatog porijekla od registrovanih proizvođača/dorađivača sjemena. U rasadniku je uposleno stručno osoblje sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima a tokom sezone se angažuje i povremena radna snaga. Također, u rasadniku je formiran matičnjak  ukupne površine 200 m2, pri čemu je registrovano 31 vrsta:

 

1.       Picea pungens „Conica“                       

2.       Juniperus chinensis „Stricta“                

3.       Juniperus chinensis „Plumosa Aurea“    

4.       Juniperus virginiana „Skyrocket“          

5.       Juniperus sabina                                  

6.       Juniperus communis „Secica“               

7.       Juniperus horizontalis „Glauca“           

8.       Chamaecyparis pisifera „Bulevardi“      

9.       Chamaecyparis pisifera „Squarrosa“     

10.   Chamaecyparis pisifera „Filfera Aurea Nana“      

11.   Thuja occidentalis „Aurea“                   

12.   Thuja occidentalis „Danica“                 

13.   Thuja occidentalis „Tiny Tim“

14.   Thuja occidentalis „Smaragd“

15.   Thuja occidentalis „Globosa“

16.   Thuja occidentalis „Columna“

17.   Thuja occidentalis „Holmstrup“

18.   Prunus laurocerasus „Macrophylla“

19.   Prunus laurocerasus „Rotundifolia“

20.   Buxus sempervirens var.arborescens

21.   Buxus sempervirens suffruticosa

22.   Berberis thubergii „Red Chief“

23.   Berberis x stenophylla „Irwin“

24.   Euonymus japonicus „Aureomarginatus“

25.   Euonymus japonicus „Microphyllus“

26.   Cotoneaster dammeri

27.   Cornus alba „Sibirika“

28.   Viburnum opulus

29.   Mahonia aquifolium

30.   Taxus baccata

31.   Jasminum officinale

 

Tokom 2014. godine Rasadnik Tešanj se upisuje u Fitoregistar i dodjeljen mu je jedinstveni registarski broj vlasnika FITO-broj: 21117700001-4. Rješenje je izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Kontakt osoba: poslovođa rasadnika Hukić Muhamed, tel. 061/993-394

 

SEKUNDARNI ŠUMSKI PROIZVODI

 

Korištenje sekundarnih šumskih proizvoda je regulisano Pravilnikom o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 13/13). Predmet korištenja su sljedeći sekundarni šumski proizvodi: ljekovito biljke i biljke za farmaceutsku industriju, šumski plodovi, dekorativne vrste koje se sakupljaju, zaštitne vrste od erozije i lavina i rijetke i endemične dendro vrste, gljive, fauna, iglice i šišarice za destilaciju eteričnih ulja i grane za vijence, grane za metle.

Sekundarne šumske proizvode iz člana 18. Predmetnog Pravilnika (treset, humus, šumska zemlja, glina pijesak, kamen, šljunak) JP „ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići će koristiti samo za svoje potrebe s obzirom da ih ne možemo stavljati u promet jer nemamo registrovanu djelatnost istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina. Za potrebe izgradnje objekata neophodnih za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem (šumske komunikacije), koristiće se mali površinski kopovi (pozajmišta), sa kojeg se materijal ne izvozi iz šume i koristi se samo u količini koja je neophodna za izgradnju komunikacija.

JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići u skladu sa članom 26. Zakona o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 8/13), Pravilnikom o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj 13/13), i u skladu sa važećim šumskogospodarskim osnovama za šumskogospodarsko područje donosi za svaku godinu Program iskorištavanja sekundarnih šumskih proizvoda. Programom gospodarenja sekundarnim šumskim proizvodima reguliše se iskorištavanje i sakupljanje ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva na području kojim gospodari JP ŠPD ZDK d.o.o. Zavidovići.

 

EKOLOGIJA

 

Djelatnost ekologije podrazumjeva:

1. Praćenje provođenja važećih zakonskih propisa iz oblasti ekologije,

2. Učešće u izradi godišnjih planova iz oblasti ekologije,

3. Priprema projekata iz oblasti ekologije, te koordiniranje poslove na njihovoj realizaciji,

4. Priprema i provođenje programa edukacije zaposlenika i interesnih skupina o pitanjima koja su od značaja za održivo upravljanje šumskim resursima,

5. Priprema i u provođenje programa i aktivnosti koje imaju za cilj promociju  i afirmaciju šumarske struke i održivog gospodarenja,

6. Sve druge aktivnosti vezane za oblast ekologije.

Veoma je bitno spomenuti suradnju ovog odjeljena sa naučnim institucijama iz oblasi ekologije, sa ekološkim udruženjima i nevladinim organizacijama, kao i to da redovno informišu javnost o svim pitanjima o značaju šuma te o aktivnostima ekološkog karaktera koje provodi preduzeće.