Izvještaj o procjeni gazdovanja šumom

Download - Preuzmi

[Postupak konsultacija sa interesnim grupama] 

 

Download - Preuzmi

[Procedura - Efikasna i sigurna upotreba motorne pile u šumarstvu]

 

Download - Preuzmi

[Procedura o postupanju sa minsko - eksplozivnim sredstvima]

 

Download - Preuzmi

[Procedura o maksimalno dopuštenim štetama prilikom izvođenja radova u šumarstvu]

 

Download - Preuzmi

[Procedura - postupanje kod isticanja štetnih tvari u šumi i na šumskom zemljištu i prikupljanje prerađenog motornog ulja]

  

Download - Preuzmi

[Procedura za krojenje i klasiranje šumskih drvnih sortimenata i tehnologija rada u sječi i izradi šumskih drvnih sortimenata]

 

Download - Preuzmi

[Procedura za rješavanje primjedbi i sporova]

 

Download - Preuzmi

[Procedura za rukovanje šumskim traktorom i mjere zaštite na radu]

 

Download - Preuzmi

[Procedura za zbrinjavanje otpada u radnom okruženju]

 

Download - Preuzmi

[Procedura za zaštitu od prirodnih nepogoda]

 

Download - Preuzmi

[Ekološke vrijednosti na teritoriji JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, na koje mogu utjecati obavljane šumarske djelatnosti]