Zepce

"ŠUMARIJA ŽEPČE"

Adresa : Ul. Prva br.16 , 72 230 Žepče

Tel/fax: 032 / 880-408; 032/888-170

E-mail : zepce@spdzdk.ba

Rukovodilac PJ : Pavlović Josip, dipl.ing.šum., GSM +387603196734

 

PJ "Šumarija Žepče", nalazi se u Žepču u središtu grada.   Gazduje na ŠGP „Krivajsko“ , a dijelom na ŠGP „Natron-Usorsko-Ukrinsko“, sa ukupno 6 gospodarskih jedinica.

Površina kojom gospodari PJ"Šumarija Žepče" iznosi 11.665 ha, za „Krivajsko“ ŠGP, odnosno 3.502 ha, za „Natron-Usorsko-Ukrinsko“ ŠGP, a raspodijeljena je  na dvije općine i to  Žepče i Maglaj.

U Šumariji stalno uposleno 17  radnika od čega su 3 VSS , a ostalo SSS i KV  i PK radnici, a povremeno rade i radnici na određeno vrijeme na poslovima sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata.

Čitavo područje gravitira  slivu rijeke Bosne, a od manjih vodotoka imamo: Pepelarsku rijeku, Željeznicu, Ograjinu, Papratnicu, Ljubnu, Liješnicu, Fojnicu, Šćavnicu, Bistričku rijeku, Orahovičku rijeku, Želećku rijeku i više manjih potoka.

Područje karakterizira rasčlanjenost u geološkom pogledu te su zastupljene različite vrste podloga: peridotitsko-serpentinska, krečnjačka , pješčari sa glincima, spilit-dijabazi, silikatne breče i druge, a što uslovljava pojavu različitih biljnih zajednica od čistih hrastovih šuma , čistih bukovih šuma, mješovitih šuma bukve jele/smrča, mješovitih šuma hrasta i bora te čistih borovih zajednica.

Najviši vrh je Velika Mahnjača 1.359 m, Mala Mahnjača 1.202 m, Veliki vis 1.266 m , Martinski vis 945 m , Voznička glava 946 m i drugi.