Planiranje i proizvodnja

Planiranje i proizvodnja u tehničkom sektoru odvija se kroz dvije službe : 

  •    Služba za uređivanje i projektovanje u šumarstvu
  •    Služba za iskorištavanje u šumarstvu

 

SLUŽBA ZA UREĐIVANJE I PROJEKTOVANJE ŠUMA  

Osnovni zadaci i aktivnosti koji se obavljaju unutar ove službe su : 

1. Koordinacija terenskih i kancelarijskih aktivnosti na izradi šumskogospodarskih osnova za državne šume i šumska zemljišta, za šumskogospodarska područja na kojima gospodari preduzeće. U okviru ovog zadatka vrše se poslovi pripreme tenderske dokumentacije za izradu šumskoprivrednih osnova (ŠPO) za pojedina šumskoprivredna područja (ŠPP), vrši se koordinacija, praćenje i kontrola svih terenskih aktivnosti prikupljanja podataka za izradu ŠPO i direktno učestvuje u prikupljanju podataka za izradu ŠPO. 

2. Analiza provođenja planova sječa propisanih šumskoprivrednom osnovom po šumskoprivrednim područjima (ŠPP).Vrši se sumiranje iskaza sječa po pojedinim ŠPP-ovima, analiziraju se ostvareni etati te dozvoljeni etati po šumskoprivrednoj osnovi i daju se smjernice u kojem pravcu se mora vršiti planiranje proizvodnje za narednu godinu. Obavljaju se poslovi izrade katastra za državne šume i šumska zemljišta i vrši se analiza i usvajanje planova doznake po pojedinim šumskoprivrednim područjima.

3. Upravljanje komisijom za tehnički pregled radova po završenim izvedbenim projektima. U koordinaciji sa rukovodiocima komisija za tehnički pregled odjela za pojedina šumskoprivredna područja vrše se tehnički pregledi odjela i prati se stanje realizovanih i ne realizovanih tehničkih pregleda odjela te upućivanje na vršenje istih.

4. Uvođenje savremenih GIS tehnologija u gazdovanju prirodnim resursima. Primjenjuju se savremeni GIS alati za izradu GIS projekata za šumskoprivredna područja na kojima se vrši prikupljanje podataka za izradu ŠPO, priprema štampanje i druge poslove na izradi kartografije za potrebe drugih službi i organizacionih jedinica preduzeća.

5. U okviru ostalih aktivnosti vrši se pregled i kontrola izvedbenih projekata sa aspekta uređivanja šuma, vodi se centralni registar knjiga, registar izvedbenih projekata i registar tehničkog pregleda radova te druge evidencije.

Ova služba je zadužena i za zakonito obavljanje svih poslova koji su s jedne strane definisani zakonskom regulativom a s druge strane potrebama preduzeća u okviru poslova doznake stabala (redovna sječa, sanitarna sječa, njega šuma, prorede), projektovanja u šumarstvu i izrade izvedbenih projekata, kao i realizaciju šumskoprivrednih osnova koje su zakonom propisane i rade se za pet šumskoprivrednih područja.

U saradnji sa izvršnim direktorom za tehničke poslove, ostalim službama preduzeća te rukovodiocima poslovnih jedinica ova služba vrši analizu tehnoloških procesa rada, predlaže nova racionalnija rješenja, prati izvještaje o realizaciji izvedbenih projekata, usklađuje godišnje planove i učestvuje u realizaciji ostalih odredaba koje nalaže šumskoprivredna osnova i prateća zakonska regulativa.

U ovoj službi se vrši i obrada svih evidencija, statističkih izvještaja, obaveznih podataka i svih drugih izvještaja koji su potrebni Upravi preduzeća i poslovnim jedinicama.

Služba učestvuje i u radu komisija koje se formiraju na nivou preduzeća, a čiji je prevashodni cilj da se na vrijeme izvrše određeni poslovi kao što su tehnički prijemi odjela, procjene šteta, praćenje normativnih akata i slično.

U okviru ove službe djeluje i odjeljenje za geodetske poslove koje zbog specifičnosti poslova preduzeća obavlja sve potrebne poslove kako za potrebe službi unutar preduzeća tako i za potrebe poslovnih jedinica. Pored isključivo geodetskih poslova ovo odjeljenje obavlja i imovinsko pravne poslove koji se tiču ovog preduzeća.

 Organizaciono ova služba djeluje kroz 5 (pet) odjeljenja.

Na pet šumskoprivrednih područja (Olovsko, Gornjebosansko, Kakanjsko, Krivajsko i Natron usorsko –ukrinsko) formirano je po jedno odjeljnje ove službe koje je zaduženo za praćenje i realizaciju na dotičnom ŠPP-u.

Na čelu odjeljenja nalaze se vodeći projektanti i geodeta za geodetske poslove koji zajedno sa rukovodiocem službe za projektovanje čine jedan tim koji ima posebnu odgovornost za cjelokupan rad službe za projektovanje u šumarstvu.

 

SLUŽBA ZA ISKORIŠTAVNJE ŠUMA 

 

Služba za iskorištvanje u šumarstvu sačinjena je od dva odjeljenja:

 – Odjeljenje za iskorištavnje u šumarstvu

– Odjeljenje za građanje i održavnje šumskih komunikacija

Odjeljenje za iskorištavnje u šumarstvu u svom djelokrugu bavi se izučavanjem, analizom i unapređenjem tehnologija rada te na osnovu savremenih metoda rada predlaže tehnologije rada koje obezbjeđuju poboljšanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti, odnosno racionalizacije poslova u oblasti iskorištavnja šuma.

Ovo odjeljenje učestvuje u izradi godišnjih planova, prati i analizira po svakom osnovu njihovo izvršenje po poslovnim jedinicama i zbirno za preduzeće.

Prikuplja i izrađuje normative i cjenovnike radova u oblasti iskorištavanja šuma, vrši analizu cijena i kalkulaciju troškova u pomenutoj oblasti

Sarađuje sa naučnim institucijama u cilju unapređenja i razvoja u oblasti iskorištavnja šuma te sarađuje sa poslovnim jedinicama i ostalim službama i učestvuje u planiranju i izvođenju radova i tehničko tehnološkoj pripremi radova.

Obavlja tehničke poslove kod izrade metodike i sheme cjelokupnog tehnološkog procesa u oblasti iskorištavanja šuma i koordinira i povezuje svoju aktivnost sa ostalim organizacionim djelovima preduzeća u interesu razvoja i uspješnog poslovanja preduzeća.

 Odjeljenje za građenje i održavanje šumskih komunikacija ima zadatak da koordinira sve poslove u planiranju, izgradnji i održavanju šumskih komunikacija sa svim poslovnim jedinicama preduzeća.

Takođe, ovo odjeljenje vrši projektovanje šumskih puteva, mostova, propusta i bujičnih pregleda, izrađuje investiciono-tehničku dokumentaciju i vrši analize i kalkulacije u ovoj oblasti, konstantno sarađuje sa poslovnim jedinicama i na osnovu iskazanih potreba sastavlja plan korištenja građevinske mehanizacije.