JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

10Nov

Odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke ulja za motorna vozila i pile, br. 71/23

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 20.11.2023.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 10.11.2023. godine,  donose se, 

O  D  L  U  K  E

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke ulja za motorna vozila i pile, br. 71/23             

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 71/23 – Otvoreni postupak za nabavku ulja za motorna vozila i pile, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da su na pomenuti javni poziv dostavljene dvije ponude i to od ponuđača "VALVOSON”d.o.o. Busovača i “BIOL”d.o.o. Konjic.  

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da su ponude od kvalificiranih ponuđača i dostavljene u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da su ponude formalno - pravno ispravne. 

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 2 – Transmisiona ulja, dostavljena je od ponuđača "VALVOSON”d.o.o. Busovača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 3 – Industrijska ulja, tehničke tečnosti I mazive masti, dostavljena je od ponuđača "BIOL”d.o.o. Konjic, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Nakon analize i ocjene pristiglih ponuda od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', najpovoljnija ponuda za LOT - 4 – Ulja za motorne pile, dostavljena je od ponuđača "BIOL”d.o.o. Konjic, te je donesena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.