JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

06Jun

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke rezervnih dijelova za GAZ vozila, br. 29/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 07.06.2024.

Na osnovu člana 64. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 05.06.2024. godine,  donosi se, 

O  D  L  U  K  A 

o izboru najpovoljnijeg ponuđača  u postupku nabavke rezervnih dijelova za GAZ vozila, br. 29/24          

Na osnovu javnog poziva za nabavku broj: 29/24 – Otvoreni postupak za nabavku rezervnih dijelova za GAZ vozila, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići, proveden je postupak prikupljanja i otvaranja ponuda.

Komisija za javne nabavke je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda konstatovala da je na pomenuti javni poziv dostavljena jedna ponuda, i to od ponuđača "LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka.   

Uvidom u pristiglu dokumentaciju ponuđača Komisija je konstatovala da je ponuda od kvalificiranog ponuđača i dostavljena u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te da je ponuda formalno - pravno ispravna. 

Nakon analize i ocjene pristigle ponude od strane Komisije za javnu nabavku, shodno utvrđenom kriteriju ''Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude'', činjenici da je pristigla jedna ponuda u ovom postupku, te da je ponuda prihvatljiva, preporučeno je da se ponuda ponuđača "LADA AUTO"d.o.o. Banja Luka, prihvati kao najpovoljnija u ovom postupku, te da se donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ove odluke, može se izjaviti žalba direktoru JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke.