JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

09Jul

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, br. 34/24

ZATVORENO

DATUM ZAVRŠETKA: 15.07.2024.

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14 i br. 59/22), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda od 08.07.2024. godine,  donosim

O  D  L  U  K  U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, br. 34/24

U postupku javne nabavke broj: 34/24 – Konkurentski zahtjev  za nabavku usluga izrade elaborata za vodnu saglasnost zaštitnih zona, za potrebe JP ''ŠPD ZDK'' d.o.o. Zavidovići proveden je postupak prikupljanja, otvaranja i ocjene ponuda.

Komisija za javnu nabavku je u Zapisniku o javnom otvaranju ponuda konstatovala da je za učešće u javnom nadmetanju po navedenom javnom pozivu prispjelo sedam blagovremenih ponuda i to ponude od slijedećih ponuđača: „INSTITUT ZA HIDROTEHNIKU"d.d.Sarajevo, "INPROS"d.o.o. Mostar, "SENDO"d.o.o. Sarajevo, "TQM"d.o.o. Lukavac, "CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING CPK"d.o.o. Banja luka, "URBIS CENTAR"d.o.o. Banja Luka i "INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO IG"d.o.o. Banja Luka. Pregled ponuda dat je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda.

U postupku ocjene ponuda Komisija je konstatovala da su ponude svih ponuđača  prihvatljive i da zadovoljavaju uslove tenderske dokumentacije.

U predmetnom postupku predviđeno je vođenje e-aukcije. 

Uvažavajući sve činjenice navedene u Zapisniku, a nakon provođenja e-aukcije, Komisija za javnu nabavku je predložila da se ponude ponuđača „INPROS"d.o.o. Mostar prihvati kao najpovoljnija prihvatljiva ponuda u postupku javne nabavke te donese Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete preuzeti ovdje.

Protiv ovih odluka, može se izjaviti žalba Ugovornom organu JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke.