Novosti

28Nov

Javni poziv za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2020.godinu

Na osnovu godišnjeg Plana gospodarenja za 2020.godinu, te Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH („Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10), Uprava društva objavljuje,

JAVNI POZIV

za ugovaranje prodaje drvnih sortimenata za 2020.godinu

Raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj 2020.god., raspoređene su  kako slijedi :

A. PILANSKI TRUPCI

Trupci jela/smrča I/III ................................................................................. 80.000  m3

Trupci bijelog bora I/III .............................................................................. 10.000  m3

Trupci crnog bora I/III ................................................................................ 10.000  m3

Trupci bukve I/III ........................................................................................ 40.000  m3

B. OSTALI DRVNI SORTIMENTI

TT stubovi .........................................................................................................   500  m3

Jamsko/rudno drvo četinara (jela, smrča, bor) ........................................  20.000  m3

Jamsko/rudno drvo lišćara ................................................................................ 500 m3

Ogrjevno drvo ................................................................................................ 50.000 m3

Celulozno drvo .............................................................................................. 10.000 m3

Raspodjela i ugovaranje gore navedenih sortimenata, vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima za ugovaranje prodaje u 2020.godini. Cijene drvnih sortimenata po kojim će se vršiti ugovaranje, bit će određene jedinstvenim Minimalnim cjenovnikom drvnih sortimenata za 2020.godinu, izuzev cijene slijedećeg drvnog sortimenta :

1. Celulozno drvo .................................................................. 65.00 KM bez PDV-a/ m3

Prodaja putem licitacije, obavljat će se za : 20% ukupno planiranih količina trupaca na paritetu fco tvrdi put, prodaju u sanitarnim sječama, deklasirano drvo, visokovrijedne drvne sortimente i tehničku oblovinu hrasta. 

Za pravna lica koja su registrovana u 2019.godini, a koja apliciraju za kupovinu drvnih sortimenata, rezervisano je 3% količine pojedinačno navedenog drvnog sortimenta koji će biti predmet ugovaranja prodaje putem sukcesivnih ugovora. 

Prodaja ogrjevnog drveta za potrebe mjesnog stanovništva vršit će se putem maloprodaje, shodno odredbama člana 7. Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH.

Sa kupcima koji godišnje kupuju do 100  m3 određenog sortimenta, ne mora se potpisivati ugovor o prodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje, uz prethodnu dostavu zahtjeva kuca i narudžbenice. 

Detaljnija pojašnjenja o načinu raspodjele drvih sortimenata u 2020.godini, kao i dokumentaciju koju kupci moraju dostaviti za prijavu na javni poziv možete preuzeti klikom ovdje.

Zahtjev za zaključivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata preuzmite klikom ovdje.

Rok za dostavu dokumentacije na protokol preduzeća, po navedenom javnom pozivu, je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja kontaktirajte Komercijalnu službu preduzeća na tel/fax: 032/877-305.