Novosti

08Oct

Imenovani vršioci dužnosti članova Uprave JP"ŠPD ZDK"d.o.o. Zavidovići

Zbog isteka mandata članovima Uprave JP“Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, Vlada Zeničko – dobojskog kantona koja je osnovač preduzeća, donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzoronom odboru za razrješenje članova Uprave i Zaključak o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave preduzeća.

Na sjednici Nadzornog odbora, koja je održana 30.09.2020. godine, donesena je Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti u Upravi preduzeća na kraći period, do okončanja konkursne procedure a najduže do šest mjeseci.

Na poziciju vršioca dužnosti Generalnog direktora imenovan je Devedžić Jasmin, diplomirani pravnik iz Maglaja, na poziciju vršioca dužnosti Izvršnog direktora za tehničke poslove imenovan je Đonlagić Smail, diplomirani inženjer šumarstva iz Tešnja, na poziciju vršioca dužnosti Izvršnog direktora za ekonomsko – finansijske i komercijalne poslove imenovan je Perković Anto, magistar menadžmenta iz Žepča, dok je na poziciju vršioca dužnosti Izvršnog direktora za pravne poslove imenovan Čamdžić Mesud, diplomirani pravnik iz Zavidovića.

Imenovani  su već u ranijem mandatu bili članovi Uprave preduzeća, izuzev Čamdžić Mesuda, koji je dugogodišnji uposlenik ovog preduzeća a na poziciju člana Uprave imenovan je sa pozicije Rukovodioca Službe za kadrovske i opće poslove.