Novosti

09Dec

Interni konkurs za imenovanje rukovodilaca poslovnih jedinica

Na osnovu člana 18. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, br. 01-VII-32-1-Vn/17, od 12.10.2017. godine i člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  br. NO-III-4/12, od 12.03.2012. godine, te Odluke o raspisivanju internog konkursa br.03-5446/20, od 07.12.2020. godine, Direktor preduzeća raspisuje

INTERNI KONKURS

Za imenovanje rukovodilaca poslovnih jedinica

Interni konkurs se raspisuje na mandatni period od dvije godine, za slijedeća radna mjesta:

1. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Olovo“

2. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Vareš“

3. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Visoko“

4. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Kakanj“

5. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Zenica“

6. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Žepče“

7. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Zavidovići“

8. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Maglaj“

9. Rukovodilac poslovne jedinice „Šumarija Tešanj“

10. Rukovodilac poslovne jedinice Spomenik prirode“TAJAN“Zavidovići

Opći uslovi:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18. godina,

Posebni uslovi (za sve navedene pozicije):

1. VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja(koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova), šumarskog smjera

2. 5 (pet) godina radnog iskustva

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

- Kraću biografiju sa podacima i adresom te naznakom na koje radno mjesto kandidat podnosi prijavu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Kratak program rada za radno mjesto za koje kandidat podnosi prijavu.

Ukoliko Uprava preduzeća ocijeni da je Plan rada koji je kandidat priložio uz prijavu nekvalitetan, Direktor u ime Uprave društva zadržava pravo da ne izabere kandidata na tu poziciju i da obnovi interni konkurs.

Ostali dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, utvrdit će se službenim putem obzirom da se isti nalaze u dosijeu radnika.

Jednom prijavom, može se konkurisati na više radnih mjesta.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata, uzet će se u obzir slijedeće:

1. Sposobnost za svjesno, odgovorno i odlučno obavljanje rukovodnih poslova;

2. Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

3. Komercijalne i organizatorske sposobnosti;

4. Izražena inicijativnost i neovisnost u radu;

5. Rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;

6. Sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;

Pravo učešća na internom konkursu imaju samo radnici koji su u stalnom radnom odnosu.

Prijave na konkurs dostaviti najkasnije do 15.12.2020. godine a mogu se predati lično u  Upravi preduzeća u Zavidovićima, u svakoj poslovnoj jedinici, kao i dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25.

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – Prijava na interni konkurs)

Neblagovremen prijave neće se uzimati u razmatranje.

Interni konkurs će biti objavljen na oglasnoj ploči u sjedišu društva, na svim oglasnim pločama poslovnih i radnih jedinica i na web stranici preduzeća.

Odluku o raspisivanju internog konkursa kao i integralni tekst konkursa, možete preuzeti ovdje.