Novosti

12Apr

Ispravka javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme br. 03-1625-1/21, od 05.04.2021. godine

Na osnovu člana 21. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 12/17), Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, te na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 03-1625-2/21 od 09.04.2021. godine, objavljuje se:

 ISPRAVKA JAVNOG  OGLASA

za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 03-1625-1/21 od 05.04.2021. godine

Vrši se ispravka teksta Javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 03-1625-1/21 od 05.04.2021. godine koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba),  na web stranici osnivača-Zeničko-dobojsko kanton (www.zdk.ba) i web stranici Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (https://zdk-szz.ba).

Ispravka se odnosi na poslovne jedinice “Šumarije” Olovo, Vareš i Kakanj i stručnu literaturu. 

Izmjena koja se odnosi na radni odnos na NEODREĐENO vrijeme: 

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

1. Tehnolog za iskorištavanje šuma - 1 izvršilac

2. Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac

3. Stručni saradnik u šumarstvu - 1 izvršilac

4. Sjekač-radnik u šumarstvu - 3 izvršioca 

Izmjene koje se odnose na radni odnos na ODREĐENO vrijeme:

III  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO

1. Inženjer u šumarstvu - 3 izvršioca

2. Referent zaštite na radu i zaštite od požara - 1 izvršilac

3. Referent šumarstva - 3 izvršioca

4. Šumarski tehničar-klaser - 4 izvršioca

5. Šumarski tehničar primač-otpremač - 3 izvršioca

6. Vozač-pomoćnik radnik („D“ kategorija) - 2 izvršioca

7. Vozač-pomoćni radnik („C“ i „CE“ kategorija) - 2 izvršioca

8. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

9. Sjekač-radnik u šumarstvu - 11 izvršilaca

10. Radnik u šumarstvu - 21 izvršilac

11. Kočijaš-pomoćni radnik - 10 izvršioca

12. Automehaničar - 3 izvršioca

13. Autolimar-varilac - 1 izvršilac

14. Rukovaoc građevinskom mehanizacijom-pomoćni radnik - 2 izvršioca

15. Miner-kompresorista-pomoćni radnik - 1 izvršilac

16. Bravar-tokar - 1 izvršilac

17. Referent fakturisanja i obračuna plaće – blagajnik - 1 izvršilac

18. Administrator – blagajnik - 1 izvršilac

19. Autoelektričar - 1 izvršilac

IV  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

Kod radnog mjesta „Administrator–blagajnik–magaciner“ broj izvršilaca „2“ mijenja se na „1“ izvršilac.                                             

VI  POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ

Radno mjesto „Stručni saradnik u šumarstvu – 1 izvršilac“ BRIŠE SE, a kod radnog mjesta “Sjekač-radnik u šumarstvu” broj izvršilaca “13” mijenja se na “10” izvršilaca.

Referent fakturisanja i obračuna plaće – blagajnik: Radi fakture na osnovu podataka – otpremnih iskaza dobijenih od koordinatora otpreme, prikuplja podatke za sve uposlenike na nivou Poslovne jedinice vezano za obraćun plaća i toplog obroka, koje obrađuje i dostavlja finansijsko-računovodstvenoj službi društva, vrši knjiženje redovne proizvodnje i maloprodaje na nivou Poslovne jedinice, na zahtjev uposlenika izdaje uvjerenja o visini plaće i druge potvrde vezane za naknade uposleniku od strane društva,vodi blagajnu i evidenciju isplata, sastavlja izvještaje kojim razdužuje blagajnu kod glavnog blagajnika društva, vrši obračun bolovanja preko 42 dana, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Poslovne jedinice, za svoj rad odgovoran je rukovodiocu Poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 791,60 KM.

Posebni uslovi:

- SSS-IV

- Najmanje 1 godina radnog iskustva

Izmjena koja se odnosi na literaturu

Literatura za pismeni i usmeni stručni ispit za radna mjesta “Projektant u šumarstvu”, “Inženjer u šumarstvu”, “Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma”, “Tehnolog iskorištavanja šuma”, “Tehnolog uzgoja i zaštite šuma”, “Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode”, “Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima”,“Stručni saradnik u šumarstvu”, “Stručni saradnik za projektovanje” i “Referent šumarstva" mijenja se na način tako da se iz iste BRIŠE:

1. FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine

2. Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodarenje i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. 

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje isti.

Imajući u vidu navedenu ispravku, Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme broj: 03-1625-1/21 od 05.04.2021. godine ostaje otvoren još 8 dana od dana posljednje objave.