Novosti

20Oct

Interni konkurs za imenovanje rukovodilaca službi i šefova radnih jedinica u preduzeću

Na osnovu člana 21. Statauta Javnog preduzeća “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, br.01-VII-32-1-Vn/17, od 12.10.2017. godine, i člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP”ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići, br. NO:III-4/12, od 12.03.2012. godine, Direktor preduzeća objavljuje, 

I N T E R N I   K O N K U R S

za imenovanje rukovodilaca službi i šefova radnih jedinica u preduzeću

Interni konkurs za imenovanje rukovodilaca službi pri upravi društva, raspisuje se za slijedeća radna mjesta:

1. Služba za uzgoj šuma i sjemensko - rasadničku proizvodnju - Rukovodilac službe

2. Služba za uređivanje i projektovanje – Rukovodilac službe

3. Služba za iskorištavanje šuma – Rukovodilac službe

4. Služba za zaštitu i certificiranje šuma – Rukovodilac službe

5. Finansijsko – računovodstvena služba – Rukovodilac službe

6. Komercijalna služba – Rukovodilac službe

7. Planska služba – Rukovodilac službe

8. Pravna služba – Rukovodilac službe

9. Služba osiguranja i zaštite – Rukovodilac službe

Interni konkurs za imenovanje šefova radnih jedinica, raspisuje se za slijedeća radna mjesta:

RADNA MJESTA OGLAŠENA U POSLOVNOJ JEDINICI”ŠUMARIJA OLOVO”

1. Radna jedinica "Olovo" - Šef radne jedinice 

2. Radna jedinica "Solun" - Šef radne jedinice

3. Radna jedinica "Duboštica" - Šef radne jedinice 

4. Radna jedinica "Građenje i održavanje" - Šef radne jedinice 

RADNA MJESTA OGLAŠENA U POSLOVNOJ JEDINICI”ŠUMARIJA VAREŠ”

1. Radna jedinica "Zvijezda" - Šef radne jedinice 

2. Radna jedinica "Okruglica" - Šef radne jedinice

3. Radna jedinica "Bukovica" - Šef radne jedinice 

4. Radna jedinica "Građenje i održavanje" - Šef radne jedinice

RADNA MJESTA OGLAŠENA U POSLOVNOJ JEDINICI”ŠUMARIJA KAKANJ”

1. Radna jedinica "Građenje i održavanje" - Šef radne jedinice

RADNA MJESTA OGLAŠENA U POSLOVNOJ JEDINICI”ŠUMARIJA ZAVIDOVIĆI”

1. Radna jedinica "Kamenica" - Šef radne jedinice

2. Radna jedinica "Vozuća" - Šef radne jedinice

3. Radna jedinica "Građenje i održavanje" - Šef radne jedinice 

Svi kandidati koji konkurišu na poziciju Šef radne jedinice, dužni su, uz prijavu na interni konkurs dostaviti kratak program rada.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, u razmatranje će se uzimati i slijedeće:

- Sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje rukovodećih poslova

- Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

- Komercijalne i organizatorske sposobnosti;

- Izražena inicijativnost i neovisnost u radu;

- Rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;

- Sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu.

Pravo učešća na internom konkursu imaju samo radnici preduzeća koji su zasnovali radni odnos na neodređeno vrijeme.

Prijava na konkurs se vrši podnošenjem pismene prijave u kojoj će se navesti osnovni biografski podaci i jasno nazančiti na koje radno mjesto se radnik prijavljuje.

Jednom prijavom, kandidati mogu aplicirati na više radnih mjesta, tako što će rednim brojevima ispred radnog mjesta označiti redoslijed radnih mjesta na koja se kandidat prijavljuje.

Radnici koji podnesu prijavu uz konkurs, nisu dužni uz istu prilagati dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, obzirom da se isti nalaze u dosijeu radnika i utvrdit će se službenim putem.

Imenovanje rukovodilaca službi pri upravi preduzeća, kao i šefova radnih jedinica, vrši direktor preduzeća, na mandatni period od dvije godine, kako je regulisano članom 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaiji radnih mjesta.

Prijave na konkurs dostaviti najkasnije do 26.10.2021. godine.

Prijave se mogu predate lično u Upravu preduzeća, kao i putem poslovnih jedinica preduzeća, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu :

Javno preduzeće “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona”d.o.o. Zavidovići

sa naznakom -  Prijava na interni konkurs

Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Integralni tekst konkursa sa uslovima koje kandidati moraju ispunjavati za pojedinačna radna mjesta, možete preuzeti ovdje.