Novosti

03Oct

Suzbijanje ilegalnih aktivnosti i europska uredba o drvetu (EUTR)

Pitanje ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva postaje sve značajnija tema globalnih diskusija i procesa na međunarodnom nivou. Na značaj, obim i posljedice ovog problema ukazuje povezivanje nestanka i degradacije šumskih resursa sa povećanim intenzitetom ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva. Posljedice ilegalnih aktivnosti se ogledaju u gubitku biološke raznolikosti, povećanoj emisiji stakleničkih gasova, kao i snažnom utjecaju na kvalitet života zajednica koje svoj opstanak baziraju na šumskim proizvodima i uslugama.

Očuvanje šuma, unapređenje njihove stabilnosti i održivo gospodarenje u skladu sa potrebama šire društvene zajednice, predstavljaju glavne principe na kojima se baziraju šumarske politike država Evropske unije.

Svjesna činjenice da je jedna od najvećih prijetnji šumskim ekosistemima na globalnom nivou, sve raširenija pojava ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva, EU već duži niz godina poduzima aktivnosti koje se realizuju kako u državama iz kojih potiče drvna sirovina, tako i u državama na čija se tržišta to drvo uvozi.

Prva aktivnost EU koja se direktno odnosila na ilegalnu trgovinu proizvodima od drveta, pokrenuta je 2002. god. Evropska komisija je kroz niz konsultativnih aktivnosti izrazila odlučnost da aktivno učestvuje u borbi protiv ilegalnih aktivnosti u sektoru šumarstva. Također, uz podršku Svjetske banke, pokrenute se regionalne inicijative za sprječavanje trgovine proizvodima od drveta ilegalnog porijekla, poznate pod nazivom FLEGT proces (engl. Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Provođenje zakona, upravljanje i trgovina). FLEGT je inicijativa EU koja ima za cilj da unaprijedi gospodarenje šumama i smanji ilegalnu sječu drveta, istovremeno jačajući održivo gospodarenje šumama i promovišući trgovinu legalno posječenim drvetom.  Važan segment u realizaciji FLEGT procesa predstavlja usvajanje pravno obavezujuće Uredbe EU kojom se državama članicama nastoji zabraniti uvoz proizvoda od drveta ilegalnog porijekla. Uredbom br. 995/2010, poznatijom pod nazivom EU Timber regulation (EUTR), koja je usvojena 20.10.2010. god., se posebno naglašava važnost mjera koje trebaju poduzeti poslovni subjekti koji prvi put plasiraju proizvode od drveta na tržište EU, i obaveze država članica.

S obzirom na važnost implementacije ove Uredbe i jako niskog stepena informisanosti o propisima EUTR-a, sve češće se organizuju razne radionice i predstavljaju publikacije, te vrši  implementacija raznih projekata koji  svim zainteresovanim stranama u procesu proizvodnje i prerade drveta daju bliži uvid u navedenu Uredbu i značaj njene implementacije u svim zemljama Europske unije.

Proces pridruživanja BiH EU podrazumijeva provođenje temeljnih društveno – političkih promjena, reformu javnog sektora i usklađivanje domaćih propisa sa zahtjevima EU politika i tržišta. Na taj način stvaraju se uslovi za napredak i unapređenje šire društvene zajednice, a što se šumarskog sektora tiče, Uredba o šumama je važan segment koji se mora provoditi kako bi se proces integracije proizvoda od drveta na EU tržište uspješno realizovao.

Uredba o drvnoj građi Europske unije (EUTR ) ima za cilj suzbijanje ilegalne sječe i povezane trgovine drvom i drvnim proizvodima u državama članicama Europske unije, te u konačnici doprinosi održivom gospodarenju šumama i smanjenju emisije uslijed krčenja šuma i degradacije šuma izvan granica EU-a. EUTR utvrđuje obveze za „privredne subjekte“ koji drvo i drvne proizvode plasiraju na tržište i za „trgovce“ koji kupuju ili prodaju drvnu građu ili drvne proizvode već na unutarnjem tržištu.

EUTR zabranjuje stavljanje na tržište EU ilegalno sječene drvne građe i drvnih proizvoda dobivenih od takve drvne građe. Zahtijeva od subjekata koji drvo ili proizvode od drveta prvi put stavljaju na tržište da pažljivo provjere jesu li drvo i proizvodi od drveta legalni. Kako bi se olakšala sljedivost drva i drvnih proizvoda, EUTR također zahtijeva od trgovaca koji kupuju ili prodaju drvne proizvode na tržištu EU da vode evidenciju o svojim dobavljačima i kupcima.

Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, je opredijeljeno sprječavanju i suzbijanju korupcije i bespravnih sječa u šumarstvu.

Kako Bosna i Hercegovina nije članica EU, jedan od načina za plasiranje proizvoda na tržište EU je certifikacija područja gospodarenja. Ovo preduzeće je certificiralo dva šumskoprivredna područja ŠPP “Gornjebosansko“ i ŠPP “Olovsko“,  a tokom ove godine uslijedit će certifikacija ostalih.

Pod certificiranjem gospodarenja šumskim resursima podrazumijeva se procedura, u kojoj neovisna institucija za certificiranje izdaje preduzeću šumarstva pismenu potvrdu - certifikat, da su performanse gospodarenja koje se provode na određenom šumskom području, usklađene sa unaprijed definisanim, međunarodno priznatim standardima.

Jednostavno rečeno, to je trajna posvećenost odgovornom gospodarenju šumama.

Efekti koji se žele postići kroz certificiranje gospodarenja šumskim resursima su održivo gospodarenje šumama kroz unapređenje performansi poslovanja, očuvanje stabilne pozicije na postojećim i bolji pristup novim tržištima s povećanjem konkurentskih sposobnosti, ali i drugi efekti kao što su transparentnost poslovanja, unapređenje odnosa s javnošću, poslovnim partnerima, krajnjim kupcima i ostalim interesnim grupama.

Na ovaj način, preduzeće daje jasnu poruku da želi svoje poslovanje prilagoditi europskim standardima i da će kroz svoje aktivnosti i dalje težiti ka sprječavanju bespravnih sječa i plasiranju i preradi drveta posječenom na takav način.