Novosti

02Dec

Javni poziv za ugovaranje prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu

Na osnovu godišnjeg Plana gospodarenja za 2023. godinu, te na osnovu Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10) i Odluke o utvrđivanju osnovnih principa prodaje drvnih sortimenata za 2023. godinu broj 02-6-303/22, od 29.11.2022. godine,  Uprava Društva objavljuje,

JAVNI POZIV

za ugovaranje prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2023. godinu

Raspoložive količine drvnih sortimenata za ugovaranje prodaje u poslovnoj 2023. godini obajvluju se kako slijedi:

PILANSKI TRUPCI

1. Trupci jele/ smrče I/III ....................................... 75.000,00 m³

2. Trupci bijelog i crnog bora I/III ............................ 11.000,00 m³

3. Trupci bukve I/III ............................................... 36.000,00 m³

OSTALI DRVNI SORTIMENTI

1. Jamsko/rudno drvo četinara (jela, smrča i bor) ............ 6.000,00 m³

2. Jamsko/rudno drvo lišćara ............................................ 500,00 m³

3. Ogrijevno drvo ........................................................ 35.000,00 m³

4. Celulozno drvo ........................................................ 10.000,00 m³

Raspodjela i ugovaranje gore navedenih sortimenata, vršit će se u skladu sa Odlukom o kriterijima za ugovaranje prodaje u 2023. godini.

Cijene drvnih sortimenata po kojim će se vršiti ugovaranje, bit će određene Jedinstvenim minimalnim cjenovnikom drvnih sortimenata za 2023. godinu.

Prodaja drvnih sortimenata obavljat će se putem licitacije za: 20 % ukupno planiranih količina trupaca na paritetu fco tvrdi put, prodaju u sanitarnim sječama (slučajni užitak), deklasirano drvo, visokovrijedne drvne sortimente i tehničku oblovinu hrasta. 

Ugovor o sukcesivnoj isporuci drvnih sortimenata za 2023. godinu, kupac će potpisati kada izmiri svoje dugovanje za prethodnu godinu, a najdalje do 31.12.2022. godine.

Sva pravna lica prilikom zaključivanja ugovora i eventualnih aneksa ugovora, dužni su uplatiti jednokratni novčani iznos od 0,50 KM po m³ bez PDV-a, za ugovorenu količinu drvne mase na ime troškova obrade, na osnovu Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2022. Godinu br. 02-2-184-E/22, od 04.01.2022. godine, i Odluke o izmjeni Jedinstvenog minimalnog cjenovnika proizvoda šumarstva i usluga za 2022. godinu, br. 02-8-271/E/22, od 09.08.2022. godine.  

Prodaja ogrijevnog drveta  za potrebe mjesnog stanovništva vršiti će se putem maloprodaje shodno odredbama člana 7. Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji FBiH (''Službene novine FBiH broj: 52/09 i 25/10).

Ugovori o prodaji ogrijevnog drvata, mogu se zaključiti sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK (ogrijev za škole), udruženjima građana, sindikalnim podružnicama JP”ŠPD ZDK”d.o.o. Zavidovići, i ostalim sindikalnim udruženjima.

Za pravna lica koja su registrovana u 2022. godini, a koja apliciraju za kupovinu drvnih sortimenata, rezervisano je 2% količine pojedinačno navedenog drvnog sortimenta koji će biti predmet ugovaranja putem sukcesivnih ugovora.

Sa kupcima koji godišnje kupuju do 100 m³ određenog sortimenta, ne mora se potpisivati ugovor o prodaji drvnih sortimenata, već se prodaja vrši na izdavanje predračuna i avansno plaćanje uz prethodnu dostavu zahtjeva kupca ili narudžbenice.

Prodaja drvnih sortimenata će se obavljati na paritetima fco tvrdi put, na bazi avansnih uplata do iznosa avansa. 

Detaljnija pojašnjenja o načinu raspodjele drvih sortimenata u 2023. godini,  kao i dokumentaciju koju kupci moraju dostaviti za prijavu na javni poziv možete preuzeti klikom ovdje.

Zahtjev za zaključivanje ugovora o kupoprodaji drvnih sortimenata preuzmite klikom ovdje.

Nepotpune i neblagovremene prijave na ovaj Javni poziv NEĆE BITI RAZMATRANE.

Javni poziv će 03.12.2022. godine biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja u gore navedenom dnevnom listu.