Novosti

05Feb

Interni konkurs za imenovanje rukovodioca PJ"Šumarija Kakanj"

Na osnovu člana 18. Statuta Javnog preduzeća “Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići, br. 01-VII-32-1-Vn/17, od 12.10.2017. godine i člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  br. NO-III-4/12, od 12.03.2012. godine, te Odluke o raspisivanju internog konkursa br.03-531/24, od 31.01.2024. godine, Direktor preduzeća raspisuje

INTERNI KONKURS

Za imenovanje rukovodioca poslovne jedinice “Šumarija Kakanj”

Interni konkurs se raspisuje na mandatni period od dvije godine.

Opći uslovi:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18. godina,

Posebni uslovi (za sve navedene pozicije):

- VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA - 300 ECTS bodova), šumarskog smjera

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci 

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

- Kraću biografiju sa podacima i adresom te naznakom na koje radno mjesto kandidat podnosi prijavu;

- Potvrdu o radnom iskustvu;

- Kratak program rada za radno mjesto za koje kandidat podnosi prijavu.

Ukoliko Uprava preduzeća ocijeni da je Plan rada koji je kandidat priložio uz prijavu nekvalitetan, Direktor, u ime Uprave društva zadržava pravo da ne izabere kandidata na tu poziciju i da obnovi interni konkurs.

Ostali dokazi o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, utvrdit će se službenim putem obzirom da se isti nalaze u dosijeu radnika.

Jednom prijavom, može se konkurisati na više radnih mjesta.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata, uzet će se u obzir slijedeće:

1. Sposobnost za svjesno, odgovorno i odlučno obavljanje rukovodnih poslova;

2. Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka;

3. Komercijalne i organizatorske sposobnosti;

4. Izražena inicijativnost i neovisnost u radu;

5. Rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu;

6. Sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu;

Pravo učešća na internom konkursu imaju samo radnici koji su u stalnom radnom odnosu.

Prijave na konkurs dostaviti najkasnije do 12.02.2024. godine, a mogu se predati lično u  Upravi preduzeća u Zavidovićima, u svakoj poslovnoj jedinici, kao i dostaviti preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće „Šumsko – privredno društvo Zeničko – dobojskog kantona“d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25., 

72 220 Zavidovići

(sa naznakom – Prijava na interni konkurs)

Neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Interni konkurs će biti objavljen na oglasnoj ploči u sjedišu društva, na svim oglasnim pločama poslovnih i radnih jedinica i na web stranici preduzeća.

Integralni tekst konkursa, možete preuzeti ovdje.