Novosti

19Jun

Interni konkurs za imenovanje Šefova radnih jedinica i Rukovodilaca službi

Na osnovu člana 18. Statuta Javnog preduzeća Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona, d.o.o. Zavidovići broj:01-VII-32-1-Vn/17 od 12.10.2017.godine i člana 9. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, broj NO-III-4/12 od 12.03.2012.godine, te odluke o raspisivanju internog konkursa broj: 03-2793/24 od 11.06.2024.godine, direktor preduzeća raspisuje, 

I N T E R N I    K O N K U R S

za imenovanje Šefova radnih jedinica i Rukovodilaca službi

Raspisuje se Interni konkurs na mandatni period od 2 (dvije) godine za slijedeća radna mjesta:

1. POSLOVNA JEDINICA “Šumarija” OLOVO – Šef radne jedinice

a) Radna jedinica “Olovo”

b) Radna jedinica “Duboštica”

c) Radna jedinica “Solun”

d) Radna jedinica “Građenje i održavanje

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina

Posebni uslovi:

Za poziciju 1.a,b,c i d

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

2. POSLOVNA JEDINICA “Šumarija” VAREŠ – Šef radne jedinice

a) Radna jedinica “Bukovica”

b) Radna jedinica “Okruglica”

c) Radna jedinica “Zvijezda”

d) Radna jedinica “Građenje i održavanje"

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina

Posebni uslovi:

Za poziciju 2.a,b,c i d

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

3. POSLOVNA JEDINICA “Šumarija” ZAVIDOVIĆI – Šef radne jedinice

a) Radna jedinica “Kamenica”

b) Radna jedinica “Vozuća”

c) Radna jedinica “Građenje i održavanje

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina 

Posebni uslovi:

Za poziciju 3.a,b i c 

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

4. POSLOVNA JEDINICA “Šumarija” KAKANJ – Šef radne jedinice

a) Radna jedinica “Građenje i održavanje”

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina 

Posebni uslovi:

Za poziciju 4.a

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

5.TEHNIČKI POSLOVI – Rukovodilac službe

a) Služba za uzgoj šuma i sjemensko – rasadničku proizvodnju

b) Služba za uređivanje i projektovanje

c) Služba za iskorištavanje šuma

d) Služba za zaštitu i certificiranje šuma

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina

Posebni uslovi:

Za poziciju 5.a,b i c 

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 5  godina radnog iskustva u struci

Posebni uslovi:

Za poziciju 5.d

- Doktor nauka/doktor šumarstva/magistar šumarskih nauka / VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS bodova) odsjek šumarstvo,

- najmanje 5  godina radnog iskustva u struci 

6.EKONOMSKO – KOMERCIJALNI I FINANSIJSKI POSLOVI – Rukovodilac službe

a) Finansijsko – računovodstvena služba

b) Komercijalna služba

c) Planska služba

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina 

Posebni uslovi:

Za poziciju 6.a i b 

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova) završen ekonomski fakultet,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci 

Posebni uslovi:

Za poziciju 6.c 

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova) završen ekonomski fakultet/šumarski fakultet – odsjek šumarstvo,

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

7.PRAVNI POSLOVI – Rukovodilac službe

a) Pravna služba

b) Služba za kadrovske i opće poslove

c) Služba osiguranja i zaštite

Opći uslovi:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina

Posebni uslovi:

Za poziciju 7.a i b   

1. VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova) završen pravni fakultet,

2. najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

Posebni uslovi:

Za poziciju 7.c 

- VSS – VII.1 stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa najmanje MA-300 ECTS/BA-240 ECTS bodova)

- najmanje 3  godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na interni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. kraću biografiju sa podacima i adresom sa naznakom na koje radno mjesto kandidat podnosi prijavu,

2. potvrda o radnom iskustvu,

3. kratak program rada za radno mjesto za koje kandidat podnosi prijavu – Šef radne jedinice.

Ukoliko Uprava društva ocijeni da je Plan rada koji je kandidat priložio uz prijavu nekvalitetan, direktor u ime Uprave društva zadržava pravo da ne izabere kandidata/te na tu poziciju i da obnovi Interni konkurs.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Internog konkursa održat će se Interviju za poziciju na koju konkurišu i koji će se bodovati.

Ostali dokazi o ispunjenosti opštih i posebnih uslova, utvrdit će se službenim putem obzirom da se isti nalaze u dosijeu radnika.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata, uzet će se u obzir i slijedeće:

1. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje rukovodećih poslova,

2. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,

3. komercijalne i organizacijske sposobnosti,

4. izražena inicijativnost i neovisnost u radu,

5. rezultati rada ostvareni u dosadašnjem radu,

6. sposobnosti upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu.

Pravo učešća na Internom konkursu imaju samo radnici koji se nalaze u radnom odnosu na neodređeno radno vrijeme u preduzeću.

Prijave na konkurs treba dostaviti najkasnije do 04.07.2024.godine.

Prijave se mogu predati lično u Upravi preduzeća u Zavidovićima kao i u svakoj Poslovnoj jedinici “Šumariji”, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

              JP “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića, broj 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

 (sa naznakom – prijava na interni konkurs)

Neblagovremene i nepotpune  prijave neće biti uzete u razmatranje.

Osim na web stranici preduzeća, ovaj Interni konkurs bit će objavljen na oglasnoj tabli u sjedištu preduzeća te na svim oglasnim tablama poslovnih i radnih jedinica preduzeća.

Integralni tekst Internog konkursa možete preuzeti ovdje.