JAVNI POZIVI

Početni datum
Krajnji datum

06Jun

Javni poziv za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila, br. 14-4/24


DATUM ZAVRŠETKA: 18.06.2024.

Obavještenje o Javnoj nabavci br. 360-7-2-84-3-129/24 – Javni poziv za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila, br. 14-4/24, konkurentski postupak po kriteriju najniže cijene, bez podjele na lotove. 

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 3.501,78 KM bez PDV-a. 

Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki.

Preuzimanje zahtjeva za tendersku dokumentaciju do 17.06.2024. godine. Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 18.06.2024. godine do 11:00:00 sati  na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila, Ponuda u postupku br. 14-4/24 – NE OTVARATI. 

Otvaranje ponuda će se obaviti 18.06.2024. godine u 12:00:00 sati, u prostorijama JP“ŠPD ZDK“d.o.o. Zavidovići, ulica Alije Izetbegovića br.25, u Zavidovićima.

Kontakt osoba za sve detaljnije informacije i upute Mujanović Alma.   

Obavještenje o nabavci možete preuzeti ovdje.