Novosti

13Apr

Literatura za pripremu usmenog i pismenog ispita po osnovu javnog oglasa za prijem u radni odnos br. 03-1625-1/21

Javnim oglasom za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, br. 03-1625-1/21 od 05.04.2021.godine, koji je objavljen na službenoj web stranici preduzeća (www.spdzdk.ba) , službenoj stranici osnivača – Vlade ZDK (www.zdk.ba), službenoj stranici JU“Službe za zapošljavanje ZDK“ (www.zdk-szz.ba/), te dnevnom listu „Dnevni avaz“, definisani su kriteriji za bodovanje prijavljenih kandidata.

Za radna mjesta, za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje, postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom  i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Tekst konkursa navodi stručnu literaturu na osnovu koje će aplikanti pripremati usmeni i pismeni ispit.

Navedenu literaturu možete preuzeti u nastavku.

Radna mjesta “Projektant u šumarstvu”, “Inženjer u šumarstvu”, “Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma”, “Tehnolog iskorištavanja šuma”, “Tehnolog uzgoja i zaštite šuma”, “Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sekundarne šumske proizvode”, “Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima”,“Stručni saradnik u šumarstvu”, “Stručni saradnik za projektovanje” i “Referent šumarstva”:

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja

6. Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05),

7. Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

8. Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07)

9. Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvoda( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13)

Radno mjesto "Komercijalista II"

1. Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14) 

2. Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

4. Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

5. Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16)

6. Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14)

Radno mjesto "Stručni saradnik za kadrovske poslove"

1. Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18)

2. Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

3. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18

4. Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18)

5. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16)

Radno mjesto "Referent u info centru"

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08)

3. Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”

4. Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na području Spomenika prirode “Tajan”

5. Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar,  postupak  izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje.

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata.