Novosti

14Oct

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme, br. 03-4956-1/21

Na osnovu članova 4. i  8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 8/19, 6/20 i 19/20) , članova 2. i 6. Pravilnika o radu Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići – prečišćeni tekst, te na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme broj: 03-4956/21 od 13.10.2021. godine raspisuje se:

 J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme br. 03-4956-1/21, od 13.10.2021. godine

1. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ

1. Sjekač-radnik u šumarstvu - 4 izvršioca

2. Radnik u šumarstvu - 6 izvršilaca

3. Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 2 izvršioca

2. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA

1. Administrator-referent za obračun plaće - 1 izvršilac

3. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE

1. Projektant u šumarstvu - 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do 60 dana, a najduže do 22.12.2021.godine. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad.

Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja je Pilica Lejla, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane.

Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (u prijavi precizno označiti radno mjesto i poslovnu jedinicu).

Postupak izbora  za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5.

Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom.

Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova.

Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu.

Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje  konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.

Literatura za polaganje pismenog i usmenog stručnog ispita:

Radno mjesto : Projektant u šumarstvu

1. Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13)

2. Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

3. Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13),

4. Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

5. Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13).

OPĆI USLOVI:

1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje kandidat bude izabran.;

DOKUMENTACIJA / DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS:

1. Prijava na oglas;

2. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija);

3. Diploma o završenom obrazovanju (ovjerena kopija);

4. Potvrda o radnom iskustvu izdata od poslodavca ili uvjerenje nadležne Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija);

5. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov;

O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita.

U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.

Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predviđenih za radno mjesto na koje kandidat bude izabran.

Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. 

Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu:

Javno preduzeće

“Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići,

Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići,

72 220 Zavidovići

(sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)

Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba).

Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan objave u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici.

Prijava sa dokumentima traženim u tekstu oglasa dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.

Integralni tekst Javnog oglasa sa detaljnim opisom pozicija koje su predmet aplikacija i posebne uslove koji kandidati trebaju ispunjavati, možete pogledati ovdje.